591 views

Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Chúa Là Hạnh Phúc của Đời Tôi
“Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự từ ái của Ngài. Lòng tôi sẽ vui mừng trong sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ hát {tôn vinh} Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vì Ngài đã làm ơn cho tôi.” (Thi thiên 13:5-6).

Chúa là hạnh phúc của đời tôi;
Được ơn Chúa cứu thỏa vui rồi.
Cảm tạ ơn Ngài trong mọi sự;
Vui mừng trong Chúa – hạnh phúc tôi.

“Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Trần Thị Thi
Cà Mau 12/2016

Trả lời