835 views

Đời Sống Qua Mau, Lời Chúa Còn Mãi

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Đời Sống Qua Mau, Lời Chúa Còn Mãi
“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta còn mãi đời đời!” (Ê-sai 40:8)

Hoa khô cỏ rụng sắc tiêu tan
Đời sống qua mau thể xác tàn
Lời Chúa còn đây hằng mãi mãi
Jesus Chân Lý sáng vô vàn
Nhân gian thấu cảnh đời ham tội
Chối bỏ Tin Lành sống chẳng an
Người hỡi, quay về tìm Cứu Chúa
Jesus Nguồn Sống phước tuôn tràn.

Nguyễn Thị Lan
17/12/2017

Trả lời