746 views

Nếu Có Đức Tin

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Kính thưa Hội Thánh,

Nhân dịp suy ngẫm và giảng bài giảng Chú Giải Rô-ma 4:13-25 “Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin” tôi cảm tác bài thơ Mới (còn gọi là thơ Tự Do). Tôi xin kính dâng lên Chúa và kính mời Hội Thánh cùng ngâm, đọc. Cảm tạ Chúa và cám ơn Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy

 

Nếu Có Đức Tin

Nếu có đức tin và vâng phục
Bao lời Chúa hứa sẽ thành ngay
Đức tin dù nhỏ nhiều năng lực
Nghiêng trời đổ núi lạ lùng thay

Hạt cải làm sao dời được núi? [1]
Duy nhờ sức mạnh Đấng Toàn Năng
Đức tin hạt cải xô dời núi
Lấp biển san bằng mọi khó khăn

Đức tin được Chúa xưng công chính
Theo Áp-ra-ham nhận lãnh Thành [2]
Trong Đền của Chúa người tin kính
Sống mãi vinh quang trọn phước lành [3]

Cùng nhau ta sống theo Lời Chúa
Xứng đáng làm con Đức Chúa Trời
Linh trình thẳng tiến nhìn xem Chúa
Lẽ sống đời ta chiếu sáng ngời!

Cảm Tác qua Bài Giảng Chú Giải Rô-ma 4:13-25
“Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin”
Huỳnh Christian Timothy
27/01/2018

[1] Ma-thi-ơ 17:20

[2] Hê-bơ-rơ 11:9, 10, 14

[3] Khải Huyền 3:12

Trả lời